Stichting Open Monumentendagen Amersfoort is sinds 1 januari 2017 een culturele ANBI.

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een ‘algemeen nut’ beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut . Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status ‘culturele ANBI’ krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Culturele instellingen zijn instellingen die bijvoorbeeld actief zijn op het gebied van erfgoed en monumentenzorg. Voor de meest actuele bepalingen en voorwaarden, klik hier

Informatie over de stichting OMD Amersfoort t.b.v. ANBI

 1. Naam

Stichting Open Monumentendagen Amersfoort

 1. RSIN nummer

Nr. 856451794

 1. Kamer van Koophandel

Nr. 66227305

 1. Contactgegevens

Stichting Open Monumentendagen Amersfoort

p/a Amsterdamseweg 155

3812 RR Amersfoort

Tel : 033 – 4450100

Email : info@omdamersfoort.nl

Website : www.omdamersfoort.nl

 1. Bestuur OMD Amersfoort

De stichting heeft een bestuur van vijf leden.

Flip van de Burgt : Voorzitter

Agnes van Alphen : Secretaris

Hans van Harten : Penningmeester

Jojanneke Clarijs : Lid

Jelle Pol : Lid

 1. Doelstelling

De stichting OMD is op 13 juni 2016 opgericht. De stichting een niet winstbeogende instelling en heeft ten doel het organiseren van de jaarlijkse Open Monumentendagen in Amersfoort en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zins des woords. In de statuten is ook bepaald dat bij liquidatie een batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. Klik hier voor de statuten.

 1. Beloningsbeleid

De bestuurders verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd, er zijn geen vacatiegelden. Er is alleen een onkostenvergoeding mogelijk op basis van feitelijk gemaakte kosten. In 2016 is zo’n vergoeding overigens niet aangevraagd en uitgekeerd. Ook de vrijwilligers zijn onbezoldigd. Er is één uitzondering: één vrijwilligster is werkzaam voor de fiscaal vastgestelde vrijwilligersvergoeding voor de coördinatie van allerhande activiteiten in het kader van de OMD dagen.

 1. Activiteitenoverzicht 2016

In 2016 was de belangrijkste activiteit van de stichting het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van de Open Monumentendagen in september 2016 in Amersfoort. Deze waren een succes. Ruim 50 monumenten waren opengesteld voor het publiek. In totaal zijn er ruim 20.000 bezoekers geweest in het OMD weekend. Voor het integrale Activiteitenoverzicht 2016, klik hier

 1. Jaarrekening

De stichting OMD is op 13 juni 2016 opgericht en is dus pas sinds kort operationeel. De exploitatiebegroting bedroeg in dat jaar ca. € 12.000. Het startkapitaal bedroeg € 1.768. Vanwege een beperkt tekort op de exploitatie van 2016 (€ 829) resteerde eind 2016 een vermogen van € 939. De gelden zijn volledig besteed in het kader van onze culturele doelstelling en de daarmee verband houdende activiteiten.

In 2017 is vrijwel zeker sprake van een licht positief resultaat. De exploitatiebegroting ligt dit jaar hoger, onder andere vanwege een nieuwe activiteit (pilot juniorgidsen).

Kerncijfers over 2016

Baten in €
Sponsorbijdragen, giften, baten fondsenwerving 12.394
Lasten
Algemene kosten en vrijwilligersbijdrage 936
Promotie OMD 1.452
Programmaboekje incl. foto’s 5.593
Katernen in de Stad Amersfoort 2.723
Opmaak van pagina’s en website 2.444
Gids voor excursie 75
Totaal 13.223

Voor de integrale Jaarrekening 2016 (balans, winst- en verliesrekening) OMD Amersfoort, klik hier.

 1. Sponsoren 2016 en 2017

2016

in €
Gemeente Amersfoort 500
Van de Burgt en Strooij BV 3.952
Gilde Amersfoort 200
Grand Café & Restaurant Hemels 250
Rabobank Amersfoort Eemland 7.000

2017

in €
Gemeente Amersfoort 15.000
Rabobank Amersfoort Eemland 5.000
Van de Burgt en Strooij BV 2.500
Stadsherstel Midden Nederland 2.000
VVV Amersfoort 1.500
Gilde Amersfoort 200
Grand Café & Restaurant Hemels 250
KF Heinfonds 3.000
Prins Bernhard Cultuurfonds 2.250
 1. Beleidsplan 2017 – 2020

De Stichting Open Monumentendagen Amersfoort (OMD) is opgericht in 2016. Wij zijn een non profit organisatie met als centrale culturele doelstelling jaarlijks de Open Monumentendagen in Amersfoort te organiseren met alles wat daarbij komt kijken, teneinde het cultureel erfgoed toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Wij organiseren de Open Monumentendagen met een vaste groep van een geheel uit vrijwilligers gevormd bestuur en Comité. Voorts werken wij nauw samen met gemeentelijke instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed en toerisme.

Met de Open Monumentendagen willen wij een bijdrage leveren aan het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor behoud van ons monumentale erfgoed en de waardering daarvan. Wij doen dit door dit culturele erfgoed toegankelijk te maken en te houden voor een breed publiek. Daarbij zetten wij ons in het bijzonder in om jongeren zoals scholieren te interesseren voor dat monumentaal erfgoed en willen hen daarbij betrekken. Dat is voor de continuïteit van het maatschappelijk draagvlak naar de toekomst toe van groot belang.

Verder willen wij ons als stichting de komende jaren inzetten om de cohesie te versterken tussen en met de (lokale) organisaties die betrokken zijn bij het beheer en de zorg voor het monumentale erfgoed. Vandaar dat het ook de nadrukkelijke wens is om de Open Monumentendagen in goede samenwerking met andere betrokken partijen te organiseren.

Een speciale ambitie is om in onze voorlichting naast bijvoorbeeld het jaarlijkse programmaboekje meer in te zetten op digitale middelen (website, app, 3D filmpjes etc). Daarmee kunnen met name jongeren veel beter worden bereikt en worden geïnteresseerd in cultureel erfgoed.