Privacyverklaring Stichting Open Monumentendagen Amersfoort

In het kort
Wij zijn een stichting die tot doel heeft om de jaarlijkse Open Monumentendagen in Amersfoort (nader te noemen OMD-A’foort) en bijpassende activiteiten te organiseren. Wij verzamelen zo min mogelijk gegevens van onze relaties. Voor contacten en administratieve doeleinden bewaren we naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere partijen en beschermd alsof het onze eigen gegevens zijn. We gebruiken persoonsgegevens alleen voor het uitvoeren van onze werkzaamheden.

Contactgegevens
De stichting OMD A’foort is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

OMD A’foort
https://omdamersfoort.nl
Treekerbergje 4, 3817 KK  Amersfoort
06-55731243
info@omdamersfoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Onze organisatie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over kinderen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze kinderen toestemming hebben van hun ouders of voogd.

OMD A’foort verwerkt voormelde persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Contacten onderhouden met monumenteneigenaren- en beheerders over het openstellen van monumenten tijdens de Open Monumentendagen en hierover communiceren in het programmaboekje, via website en social media.
  • Contacten onderhouden met jongeren en hun ouders over het geven van rondleidingen bij enkele monumenten (juniorgidsen) en hierover communiceren in het programmaboekje, via website en social media.
  • Contacten onderhouden met relaties over de organisatie van diverse activiteiten op en rondom de OMD en hierover communiceren in het programmaboekje, via website en social media.

OMD A’foort maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, die gevolgen kan hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OMD A’foort bewaart voormelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de bovengenoemde doelen te realiseren. Op verzoek worden persoonsgegevens verwijderd, met inachtneming van de mogelijk toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
OMD A’foort verkoopt persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken (zoals onze websitebeheerder en/of accountant) sluiten wij indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. OMD A’foort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OMD A’foort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@omdamersfoort.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OMD A’foort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@omdamersfoort.nl.